Regulamin serwisu

Zapoznaj się z treścią Regulaminu serwisu.

Regulamin korzystania z Elektronicznego systemu składania wniosków Gmina na czasie 

 1. Elektroniczny system składania wniosków Gmina na czasie jest udostępniony przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017557, NIP 118-01-31-708, w celu umożliwienia zainteresowanym podmiotom złożenie wniosku i udział w Programie Gmina na czasie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Osoby składające wniosek posługując się Elektronicznym systemem składania wniosków Gmina na czasie oświadczają, że zapoznały się z przepisami niniejszego Regulaminu.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są następujące pojęcia – oznaczają one:
 • Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady korzystania z Elektronicznego systemu składania wniosków Gmina na czasie oraz zakres uprawnień i obowiązków użytkowników systemu.
 • Elektroniczny system składania wniosków Gmina na czasie – strona internetowa oraz powiązany z nią system teleinformatyczny, które służą do składania wniosków w ramach naboru do edycji programu Gmina na czasie na odległość oraz rejestracji wniosków i wnioskodawców w ramach Programu.
 • Program – Program Gmina na czasie realizowany przez Fundusz.
 • Fundusz – Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 3a, 00-814 Warszawa.
 • Użytkownik – osoba rejestrująca wniosek w Elektronicznym systemie składania wniosków w ramach naborów do kolejnych edycji programu Gmina na czasie.
 • Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień, w ramach Elektronicznego systemu składania wniosków, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi.
 • Login – unikalna nazwa Konta użytkownika.
 • Administrator – pracownik Funduszu lub osoba uprawniona przez Fundusz do dokonywania modyfikacji kont użytkowników.
 1. Warunkiem złożenia wniosku w ramach Programu jest założenie Konta użytkownika w Elektronicznym systemie składania wniosków po uprzednim przeprowadzeniu przez Użytkownika w całości procedury rejestracji. Założenie konta jest bezpłatne.
 2. W ramach procedury rejestracji Użytkownik zawiera następujące dane:
 • Nazwa podmiotu         
 • siedziba podmiotu (dane adresowe)
 • adres e – mail wnioskodawcy
 • dane osób (imię, nazwisko, adres e – mail) osób upoważnionych do kontaktu,
 • dane osób (imię, nazwisko, stanowisko, adres e – mail) osób upoważnionych, na podstawie odpowiednich dokumentów do reprezentowania wnioskodawcy (np. w przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie)
 1. Użytkownik przez wypełnienie formularza rejestracyjnego Konta użytkownika oświadcza, że akceptuje postanowienia Regulaminu a informacje podane podczas rejestracji są zgodne z prawdą.
 2. Na potwierdzenie rejestracji konta użytkownika, system wysyła e-maila z linkiem weryfikującym, który należy kliknąć celem zakończenia procedury rejestracyjnej.
 3. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika.
 4. Konto Użytkownika zostaje utworzone na czas realizacji Programu.
 5. Użytkownik w ramach dostępu do Konta Użytkownika ma możliwość zmiany swoich danych w celu ich aktualizacji, dostosowując zmiany do stanu faktycznego przez okres realizacji Programu.
 6. Użytkownik nie może usunąć własnego konta oraz konta innego Użytkownika. Konto użytkownika może zostać usunięte jedynie przez Administratora.
 7. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym i niezgodnych z prawdą. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne działania Użytkownika.
 8. W żadnym wypadku Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta innego Użytkownika.
 9. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, a w szczególności podjęcia działań bezprawnych w tym umieszczenia w systemie danych niezgodnych z prawdą lub bez zgody osób uprawnionych Fundusz zablokuje Konto użytkownika lub je usunie.
 10. Administrator może zablokować lub usunąć Konto użytkownika z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:
 • Użytkownik złoży wniosek o usunięcie jego Konta,
 • Użytkownik lub inna osoba zażąda zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,
 • zawinione zachowanie Użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z Konta,
 • z Konta Użytkownika korzystają osoby nieupoważnione. 
 1. Usunięcie Konta Użytkownika skutkuje niemożnością dostępu Elektronicznego sytemu składania wniosków.
 2. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane       z niemożnością użytkowania Elektronicznego systemu składania wniosków.
 3. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika (np. udostępnienia hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamania hasła przez osobę trzecią).
 4. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za bezprawny sposób korzystania z Konta przez Użytkownika.
 5. W związku z przystąpieniem do projektu pn.  „Gmina na czasie” oświadczam, że zostałem poinformowany, że: Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 6. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:

a)     w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1),
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);

b)     w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 1. Przy rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji projektu Gmina na czasie, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC.
 2. Moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” ul. Miedziana 3A, (00-814) Warszawa oraz podmiotowi, który na zlecenie beneficjenta uczestniczy w realizacji projektu Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja ul. Reymonta 12A, (01-842) Warszawa. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.
 3. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 4. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 7. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl
 8. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Konta powinny być zgłaszane mailowo na adres: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, ul. Miedziana 3a, 00 – 814 Warszawa.
 11. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Fundusz w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Fundusz zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych bezpośrednio przez Fundusz.
 12. Fundusz prowadzi Elektroniczny system składania wniosków Gmina na czasie w ramach swojej działalności statutowej w celu realizacji Programu.
 13. Fundusz zobowiązuje się do prowadzenia Elektronicznego systemu składania wniosków z należytą starannością.
 14. Wszelkie prawa autorskie do utworów stanowiących część Elektronicznego systemu składania wniosków Gmina na czasie w całości i we fragmentach, w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Elektroniczny system składania wniosków, są zastrzeżone na rzecz Funduszu.
 15. Fundusz zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.